Примерни теми (направления) за дипломни работи – доц. д-р С. Бонева

  1. Особености на бизнес комуникациите и деловите преговори в междукултерна среда (на примера на определен казус)
  2. Стратегии и тактики за водене на делови преговори
  3. Съвременни насоки в развитието и финансирането на общите политики на ЕС (на примера на конкретна обща европейска политика: напр. бюджетна, парична, селскостопанска, политика в защита на конкуренцията, енергийна и др.)
  4. Особености на финансирането и управлението на проекти, съфинансирани от европейските фондове (на примера на конкретен проект)