Обучението на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността.

След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии:

1. редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното обучение;

2. редовна поправителна, която се провежда до шест месец след семестриалното завършване;

3. заключителна поправителна, която се провежда до една година след семестриалното завършване.

Студентите имат право да се явят на защита на всяка една от организираните от катедрата сесии.

Студентите, които не са защитили дипломна работа при възможните вече изброени сесии имат право на еднократно явяване в срок до две години след семестриалното приключване на обучението им в съответната специалност.

Изисквания към дипломантите от  специалност „Финансов мениджмънт“  в дистанционна форма на обучение

Уважаеми студенти, съгласно учебния план на специалност „Финансов мениджмънт“, обучението приключва със защита на дипломна работа.  Защитата /първа сесия/ се провежда непосредствено след  изпитната сесия на  последния семестър. Това означава, че разработването на дипломната работа  трябва да бъде по време на последния семестър.  Още в началото на семестъра е необходимо да се обърнете към преподавател от катедра „Финанси“, който ще бъде Вашият научен ръководител. Изборът на научния ръководител следва да бъде на основата на избраната от Вас област или тема на изследването. Трябва да подадете заявление до научния ръководител на магистърската програма – проф.М. Александрова за утвърждаване на темата и научния ръководител на дипломната работа. Заявлението трябва да бъде предварително подписано от научния ръководител на дипломната работа.
Препоръчва се темата да бъде свързана с местоработата на дипломанта  и да показва получения практически опит, както  и способността  на студента да приложи на практика получените в процеса на обучението знания и умения.
В процеса на разработването на дипломната работа е необходимо да проведете най-малко четири срещи с научния ръководител. На първата среща следва да обсъдите идеята за тема на дипломната работа, да формулирате тезата и да уточните структурата.
На втората среща следва да представите вариант на дипломната работа. Научният ръководител проверява  първия вариант и нанася корекции.
На третата среща  дипломантът представя коригирания вариант. Научният ръководител нанася последни корекции и дава евентуални препоръки за  окончателното оформяне на дипломната работа.
На последната среща научният ръководител се подписва върху титулната страница на дипломната работа, с което показва, че, според него, тя отговаря на изискванията на катедрата.
Дипломната работа  следва да се представя за корекции на различните етапи в разпечатан вид. Възможно е, след изрично съгласие на научния ръководител на дипломанта, дипломната работа да бъде представяна за корекции и в електронен вид.
Дипломант, който не е спазил изискването за най-малко четири срещи с научния ръководител  и  отразяване на получените бележки, не може да получи подпис  и  на дипломната работа не се дава ход за рецензиране.
В случай, че имате проблеми с намиране на научен ръководител, следва да се обърнете своевременно към проф. М. Александрова за съдействие. Научен ръководител може да бъде всеки редовен или хоноруван преподавател от катедра „Финанси“, който е хабилитиран или доктор. Списък на преподавателите и научните области, в които работят, е изложен пред каб.2048.

Изисквания към съдържанието, структурата и оформянето на дипломната работа