Изисквания към дипломантите от  специалност „Финансов мениджмънт“  в дистанционна форма на обучение

Уважаеми студенти, съгласно учебния план на специалност „Финансов мениджмънт“, обучението приключва със защита на дипломна работа.  Защитата /първа сесия/ се провежда непосредствено след  изпитната сесия на  последния семестър. Това означава, че разработването на дипломната работа  трябва да бъде по време на последния семестър.  Още в началото на семестъра е необходимо да се обърнете към преподавател от катедра „Финанси“, който ще бъде Вашият научен ръководител. Изборът на научния ръководител следва да бъде на основата на избраната от Вас област или тема на изследването. Трябва да подадете заявление до научния ръководител на магистърската програма – проф.М. Александрова за утвърждаване на темата и научния ръководител на дипломната работа. Заявлението трябва да бъде предварително подписано от научния ръководител на дипломната работа.
Препоръчва се темата да бъде свързана с местоработата на дипломанта  и да показва получения практически опит, както  и способността  на студента да приложи на практика получените в процеса на обучението знания и умения.
В процеса на разработването на дипломната работа е необходимо да проведете най-малко четири срещи с научния ръководител. На първата среща следва да обсъдите идеята за тема на дипломната работа, да формулирате тезата и да уточните структурата.
На втората среща следва да представите вариант на дипломната работа. Научният ръководител проверява  първия вариант и нанася корекции.
На третата среща  дипломантът представя коригирания вариант. Научният ръководител нанася последни корекции и дава евентуални препоръки за  окончателното оформяне на дипломната работа.
На последната среща научният ръководител се подписва върху титулната страница на дипломната работа, с което показва, че, според него, тя отговаря на изискванията на катедрата.
Дипломната работа  следва да се представя за корекции на различните етапи в разпечатан вид. Възможно е, след изрично съгласие на научния ръководител на дипломанта, дипломната работа да бъде представяна за корекции и в електронен вид.
Дипломант, който не е спазил изискването за най-малко четири срещи с научния ръководител  и  отразяване на получените бележки, не може да получи подпис  и  на дипломната работа не се дава ход за рецензиране.
В случай, че имате проблеми с намиране на научен ръководител, следва да се обърнете своевременно към проф. М. Александрова за съдействие. Научен ръководител може да бъде всеки редовен или хоноруван преподавател от катедра „Финанси“, който е хабилитиран или доктор. Списък на преподавателите и научните области, в които работят, е изложен пред каб.2048.

Изисквания към съдържанието, структурата и оформянето на дипломната работа

Дипломната работа е самостоятелно изследване по  интересен, актуален  и  ясно формулиран проблем. Тя трябва да покаже, че дипломантът има необходимите знания и умения да изложи ясно своето виждане по проблема и  да докаже своята теза с теоретичен и емпиричен анализ. Разработването на дипломната работа изисква да бъде проучен значителен обем специализирана литература, да се изложат различни виждания, да се съпоставят аргументите на авторите и да се представи  становището на дипломанта. Дипломната работа следва да съдържа и емпирично изследване, на основата на което да се направят изводите. В повечето  дипломни работи  темата изисква да бъде направен обзор на нормативната уредба и практиката в страните от ЕС, САЩ  и нашата страна. Конкретният обхват на изследването зависи от темата и се уточнява с научния ръководител.
Структурата на дипломната работа трябва да включва: Увод, Изложение в няколко глави, Заключение,  Списък на ползваната литература,  Приложения – таблици, схеми. Отделните глави трябва да бъдат равностойни по обем. Изложението трябва да бъде логически свързано и да се придържа към темата и задачите на изследването. Общият обем на изложението следва да бъде 40 страници. Желателно е приложенията да бъдат до 10 страници, но се допуска и по-голям обем. Стандартната страница има 1800 знака – 30 реда и 60 знака на ред. Превишаване на обема на дипломната работа не се допуска.