НАЧИН НА ДИПЛОМИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС “МАГИСТЪР” – ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ “МАРКЕТИНГ”

ВАЖНО ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "МАРКЕТИНГ" !!!

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Първо, студентите трябва да са наясно, че магистърската теза е самостоятелно изследване, което трябва да покаже на оценяващите (Държавна изпитна комисия и рецензент), че кандидатът за магистър умее да прилага на практика получените знания и придобитите по време на обучението умения. Знанията и уменията не се получават единствено от учебниците, разработени специално за дистанционната форма на обучение, а и чрез прочитане на достатъчно допълнителна литература. Затова всяка глава в учебниците за дистанционна форма на обучение започва с думите: „След усвояване на материала в тази глава, вие ще можете . . .”. Усвояването съвсем не означава прочитане на текста в учебника. За тази цел се дава и препоръчителна литература. И тъй като напоследък излизат много книги в областта на маркетинга, задача на всеки магистър е да следи и чете новопоявилата се литература. Недобро впечатление досега прави това, че използваната литература в магистърските тези не надхвърля няколко учебника и популярни статии.
Второ, катедрата остава с впечатлението, че изборът на тема и научен ръководител е на принципа „да се мине по-лесно”. Всеки от вас ще се съгласи, че един научен ръководител не може да ръководи качествено двадесет и повече дипломанти. Има случаи, когато научните ръководители не са се виждали дори един път с дипломанта. Препоръчителен е следният алгоритъм на разработване на магистърска теза:
• среща с научния ръководител за уточняване на темата;
• направа на библиографска справка от страна на дипломанта, проучване на основните литературни източници и разработване на примерен план на магистърската теза;
• нова среща с научния ръководител за уточняване на плана, на тезата, на целите и задачите на изследването, както и оказване на помощ за библиографията;
• разработване на концепция на изследването и обсъждането й с научния ръководител;
• работа върху изследването при контакт с научния ръководител и уточнения в процеса на работа;
• представяне на вариант на магистърската теза, корекции на научния ръководител;
• окончателно оформяне на магистърската теза, като научният ръководител трябва да декларира с подписа си, че е запознат с изследването.

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА
1. Заглавие
Заглавието трябва да отразява изследователската цел и/или предмет на разработката.То трябва да е конкретно, кратко и ясно.
Пример за недобре формулирани заглавия на магистърски тези: „Маркетингов план”, Рекламна стратегия на фирма „Х”, „Продуктов микс на банка”, „Търговска марка”, „Дистрибуционна политика и дистрибуционни решения”
Пример за добре формулирано заглавие: „Оценка на ефективността на рекламната кампания „Откъде ги вземат местните” на Банка ДСК”.
2. Увод (въведение)
Уводът трябва да съдържа:
а) Ясна, точна и кратка формулировка на целта на магистърската теза, която дава представа за предназначението и насочеността на разработката и за очакванията към нея. Пример: Целта на настоящата магистърска теза е да се оцени ефективността на рекламната кампания „Откъде ги вземат местните” на Банка ДСК през 2005 г.
б) Задачите на магистърската теза, които уточняват целта и помагат за постигането й. Задачите като правило не трябва да са повече от 4-5. Те могат да бъдат теоретически, методически и практически. В посочения пример могат да се формулират следните задачи:
• да се даде концептуална и операционална дефиниция на понятието „ефективност на рекламна кампания”;
• да се дефинират и сравнят различните измерители за ефективност на рекламна кампания;
• да се опишат и сравнят различните подходи и методи за измерване ефективността на рекламните кампании;
• да се разработи и проведе маркетингово изследване за измерване ефективността на рекламната кампания „Откъде ги вземат местните” на Банка ДСК през 2005 г.;
• на основата на емпиричните резултати от маркетинговото изследване да се оцени ефективността на рекламната кампания на Банка ДСК.
в) Ясно, точно и кратко да се формулира тезата, която представлява твърдението, което ще бъде доказано чрез разработката. Пример: „В тази работа ще докажем, че рекламната кампания „Откъде ги вземат местните” на Банка ДСК, проведена в периода март – юни 2005 г. може да се оцени като успешна”.
г) Кратко описание на постройката на работата и стоящата зад нея логика. Тя трябва да съответства на целта и задачите. С по едно-две изречения трябва да се разкаже съдържанието на всяка една от главите.
д) Ако разработката се прави в условията на някакви предварително поставени ограничения, трябва да се посочи кои са те и защо се налага да бъдат възприети.
Уводът не трябва да бъде повече от 3-4 стандартни страници.
Внимание!!!
Стандартната страница има 1800 знака – 30 реда с 60 знака на ред. Желателно е студентите да не правят експерименти със зрението на научния си ръководител, на рецензента и на членовете на Държавната изпитна комисия. „Надуването” на обема чрез едър шрифт също не прави добро впечатление.
3. Изложение
Магистърската теза обикновено съдържа 3-4 глави. Като правило първата глава е теоретична, но разбира се свързана с темата и не в никакъв случай не преразказва известни на всички постановки в маркетинга. Втората глава е посветена на методологически и методически проблеми – основа за провеждане на изследването. В третата глава се анализира емпиричната информация и се правят изводи и обобщения, които трябва да бъдат насочени към доказване на тезата. Всяка една от главите постига една или повече от задачите, а цялото изложение – целта на работата.
В приведения по-горе пример такива глави могат да бъдат:
Глава първа: Ефективност на рекламната кампания – концептуална и операционална дефиниция и измерители
Глава втора: Подходи и методи за измерване ефективността на рекламните кампании
Глава трета: Методология на маркетинговото изследване за измерване ефективността на кампанията „Откъде ги вземат местните” на Банка ДСК
Глава четвърта: Оценка на ефективността на рекламната кампания „Откъде ги вземат местните” на Банка ДСК

Главите трябва да бъдат добре балансирани, което означава като съдържание и обем да бъдат равнопоставени, независимо че като тежест (при оценяването) последната се смята за водеща.
Всяка глава започва на нова страница.
4. Заключение
Заключението напомня каква е защитаваната теза и как тя е защитена – като постройка на изложението и като аргументация, идваща от съответните резултати от изследването. Понякога в заключението могат да се припомнят ограниченията и условностите в работата (или да се посочат тук, ако не са посочени в увода), както и да се очертаят насоките за бъдещи изследвания.
Като обем заключението не трябва да надхвърля 2 страници.
5. Използвана литература
Под „използвана литература” се разбира както тази, която непосредствено е използвана и цитирана в разработката, така и тази, която авторът е ползвал независимо кога и в каква степен и тя е допринесла (пряко или косвено) за подготовката му като специалист, включително и за подготовката на магистърската му теза. Това съвсем не означава, че в списъка на използваната литература трябва да се включват заглавия, с които авторът никога не се е сблъсквал. Прави недобро впечатление, ако преобладаващо използваната литература е учебникарска, от сайтове или от отделни статии.
Списъкът на използваната литература може да каже много за осведомеността на автора по темата и тезата. Тази осведоменост обикновено се дължи на водещи монографии в съответната област.
Подредбата на използваната литература е по азбучен ред по фамилията на автора (първия автор, ако става дума за колектив), като първо се изреждат и номерират поредно източниците на кирилица, а после на латиница. Накрая се поставят използваните нормативни документи и сайтове.
Пример:
1. ……………………..
2. ……………………..
3. Балева, В., Стокова политика, София, Университетско издателство „Стопанство”, 2002.
4. Младенова, Г., Маркетингови анализи, София, Тракия М, 2003.
………………………
……………...............
25. Modern, A., Elements of Marketing, London, DP Publ., 1991.
6. Приложения
Приложенията могат да съдържат таблици, графики, въпросници, тестове, мостри, рекламни диплянки и др., които са с помощно или второстепенно значение и не е нужно да бъдат привеждани в основния текст, за да не го обременяват с излишни подробности и да не отклоняват и обременяват вниманието на читателя.
Приложенията трябва да бъдат номерирани.
7. Обем на магистърската теза
Основният текст на тезата, включващ въведението, изложението и заключението не трябва да надхвърля 60-70 стандартни страници (1800 знака на страница). Прекалено обемните работи създават впечатление за разточителност, за „отбиване на номера”, за невъзможност и неподготвеност на автора да синтезира, да се концентрира в най-важното, да не допуска излишни обяснения или преразказване на известни учебникарски постановки.
8. Оформление на магистърската теза
Най-лесно видимото и често правещото най-лошо впечатление е лошото оформление на работата. Оформлението е част от оценката и поради това, че става въпрос за магистри по маркетинг. Лошото оформление говори за неуважение на автора към самия себе си, както и за неуважение към научен ръководител, рецензент, изпитна комисия.
8.1. Заглавия
Прави добро впечатление, когато работата е добре структурирана с различни равнища на заглавия. Това говори за познаване от страна на дипломанта на съдържанието и неговата логическа йерархия. Не е препоръчително да се работи на повече от три равнища на заглавия, които е добре да бъдат номерирани, а не само да се разчита на различия в шрифта. Самостоятелно заглавие се обособява само по значим проблем. Не е редно под едно заглавие „да се мъдрят” само две-три изречения.
Пример:
Глава първа: Ефективност на рекламна кампания – концептуална и операционална дефиниция и измерители
1. Дискусия за ефективността на рекламните кампании
1.1. Концепции за твърдите измерители на ефективността
1.1.1. Концепцията за промяната в обема на продажбите като измерител на ефективността на кампаниите
……………………………………………………..
……………………………………………………..
8.2. Позовавания и цитирания
Позоваванията означават да се посочи авторът и произведението, в което съответната идея, която е включена в тезата и за която става дума, не се цитира дословно.
Пример:
. . . На основата на задълбочен и обширен анализ на данни от емпирични изследвания Францен (Franzen, 1994) препоръчва заместване на теориите за йерархията с теорията за интерактивната система . . .
При цитиранията се привеждат с точните думи на автора съответните изречения или изрази и се указва името на автора, точното наименование на произведението, издателство, година, страница, от която е взет цитатът.
Пример:
Както твърди Францен, „тези анализи показват, че много кампании нямат краткосрочен положителен ефект върху покупателското поведение, докато при други кампании този ефект постепенно се изпарява в рамките на година.” 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Franzen, G., Brands and Branding, London, Admap Publ., 1999, p. 14.

Цитиранията се номерират поредно (може и по глави) и се привеждат под линия на същата страница на тезата, където се намират, или в края на работата.
8.3. Оформление на таблици и графики
Всяка таблица и графика трябва да бъде озаглавена и номерирана. Добре е номерирането да бъде свързано с номерацията на главите. Ако например става въпрос за трета поредна таблица и пета графика в глава трета, номерирането следва да стане така:

Таблица 3.3 (или 3-3): Промяна в обема на потребителското кредитиране в месеците след приключване на рекламната кампания спрямо базисния период
(в лева)

Базисен период(март 2005 г.) Юли 2005 г. Август 2005 г. Септември 2005 г.
256 800 + 10 500 + 21 000 + 23 400Фигура 3.5 (или 3-5): Брой кредити по видове, отпуснати в рамките на 3-те месеца след приключване на кампанията

8.4. Титулна страница на магистърската теза
Тя трябва да включва: текст за названието на университета, на факултета (Факултет „Управление и информатика”), на катедрата (Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”); заглавието на магистърската теза; името, презимето, фамилията и факултетния номер на дипломанта; научното звание, научната степен и имената на научния ръководител, както и място за неговия подпис; годината в която ще се защитава магистърската теза.
8.5. Съдържание
След титулната страница следва съдържание, което трябва да включва заглавията на главите и точките (параграфите) и подточките във всяка глава, като всички заглавия се посочват по страници. Често срещана грешка е да няма посочване на страницата, където може да се търси съответното заглавие, което затруднява четенето на работата.

ІІ. СПИСЪК С ОБЛАСТИТЕ, ОТ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗБИРА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

По-долу са дадени областите, в които всеки преподавател може да бъде научен ръководител на магистърска теза. Изрично следва да подчертаем, че не става въпрос за заглавия на магистърски тези, а за области, в които могат да се разработят магистърските тези. Уточняването на заглавието става сред среща с научния ръководител. За да протичат срещите плодотворно, студентът предварително трябва да има идея за организацията, за която ще прави разработката, за информацията, с която би могъл да разполага, за достъпността на литературните източници по конкретна проблематика.

теми

СТОКОВА ПОЛИТИКА
1. Асортиментна политика на фирма . . . . . . . . .
2. Разработване на нов продукт (посочва се конкретен нов продукт или продукти на конкретна фирма)
3. Качество и/или конкурентоспособност на стока (стоки) на фирма . . . . . . . .
4. Търговска марка (с уточняване на проблематиката – например: разработване на маркова политика на фирма . . . . . ., позициониране на търговска марка и т.н.)
5. Маркетинг на конкретна потребителска стока
6. Стокова политика на фирма . . . . . . .
7. Жизнен цикъл на стока или група стоки на конкретна фирма
8. Стратегии и подходи за продуктово позициониране

ЦЕНОВА ПОЛИТИКА И ИНДУСТРИАЛЕН МАРКЕТИНГ
1. Разработване на маркетингова стратегия на фирма
2. Ценова политика на фирма
3. Маркетинг на инвестиционна стока
4. Маркетинг на бизнес към бизнес
5. Ценообразуване на фирмените продукти
6. Ценови стратегии в контекста на връзките им със стратегиите по останалите елементи на маркетинговия микс
7. Маркетинг на потребителска стока
8. Маркетинг към пазари на организации потребители
9. Разработване на стратегии за избор на целеви пазар и позициониране на продуктите

МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА
1. Анализ на бизнес средата на организацията
2. Анализ на маркетинговата обкръжаваща среда (за конкретна фирма)
3. Планиране на маркетинговата дейност на организацията
4. Маркетингово управление
5. Анализ на маркетинговата политика на организацията
6. Разработване на маркетингов план (за конкретна фирма)

КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА
1. Маркетинг на потребителска стока (за конкретна стока)
2. Маркетинг на услуга (за конкретна услуга)
3. Маркетингова култура на фирма ………………
4. Маркетинг на взаимоотношенията на фирма …………………..
5. Интегрирани маркетингови комуникации
6. Рекламна стратегия на фирма …………………
7. Връзки с обществеността
8. Насърчения на продажбите (за конкретна организация)
9. Лични продажби
10. Итернет маркетинг

МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
1. Маркетинг на банкови продукти (конкретен продукт на конкретна банка)
2. Маркетинг на застрахователни продукти (конкретен продукт на конкретна застрахователна институция)
3. Маркетинг на продукт на инвестиционно дружество
4. Маркетинг на друг вид финансови продукти (освен тези в т.1, 2 и 3)
4. Разработване на маркетингова стратегия
5. Разработване на маркетингови планове и програми
6. Контрол и оценка на изпълнението на маркетингови планове
7. Маркетингов одит

МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Изследване на имиджа и позиционирането на търговска марка
2. Изследване на сегментацията на пазара на продуктова категория
3. Изследване ефективността на кампанията по репозициониране на търговска марка
4. Изследване на покупателните навици при покупка на продуктова категория
5. Изследване на пазарното внедряване на нов продукт
6. Оптимизация на продуктовото портфолио на фирма
7. Проективни техники в маркетинговите изследвания
8. Техники при дълбочинните интервюта
9. Изследване на равнището на удовлетвореност от услуга

БИЗНЕС ПЛАН
1. Маркетинг и бизнес планиране
2. Управление на маркетингови проекти
3. Анализ на пазарните позиции на фирма
4. Прогнозиране на продажбите

ПАРИЧНИ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
1. Представяне на нов продукт ……… (например вино от контролиран географски район, билкова паста за зъби, мебели от естествена дървесина и др.) от българската фирма ……………… (наименование на фирмата) на регионален пазар (Европейски съюз, Канада и др.) или на световния пазар
2. Отношение на българския потребител към глобалната търговска марка …………. (напр. Нескафе, Ариел, Кока Кола и др.)
3. Формиране на портфолио от локални, регионални и глобални търговски марки във фирма ……………… (например Крафт Якобс Сушард – България, Нестле – България, Кока Кола – България и др.)
4. Адаптиране на рекламните послания от фирми с глобални или регионални търговски марки за територията на България (Microsoft, OMV, Shell,Groupe Danon и др.)
5. Използването на франчайзинговите договори като основа за успеха на търговска верига …………….. (SubWay – България, Office 1 Superstore – България, МакДоналдс – България)
6. Особености на външната (икономическа, политическа, социална, технологична, културна, природна) среда в България, с които чуждестранният инвеститор …………………. (наименование на фирмата) трябва да се съобрази, за да постигне успех в продажбите
7. Особености на двустранните договори между ……………… (наименование на българската фирма) и …………………….. (наименование на чуждестранния партньор)
8. Организационната структура на ……………. (наименование на фирмата) – основа за успехите (провала) й на българския пазар

ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА
1. Дистрибуционни канали на фирма Х – анализ, проектиране и управление.
2. Интеграционни процеси в дистрибуционните канали – вертикални и хоризонтални маркетингови системи
3. Търговия на дребно
4. Търговия на едро
5. Мъчандайзинг
6. Разпределение на търговската площ и вътрешно магазинни позициониране на стоките на примра на Хит, Била, Кауфланд, Метро или друг магазин по избор
7. Визуален мърчандайзинг – екстериор, интериор, цветово оформление и осветление на магазина
8. Интернет дистрибуция
9. Дистрибуционни конфликти – диагностика и управление
10. Пазарна сила в дистрибуционните канали
11. Формулиране на дистрибуционна стратегия. Дистрибуционната стратегия и връзката й с корпоративните цели и стратегии
12. Продуктови аспекти при управление на дистрибуционните канали
13. Ценови аспекти на управлението на дистрибуционните канали
14. Комуникационни аспекти на управлението на дистрибуционните канали.
15. Логистика
16. Електронни канали за дистрибуция
17. Дистрибуционни канали в сферата на услугите. Изграждане на дистрибуционни канали в международен план
18. Марки на търговци на дребно (частни марки)
19. Изграждане на маркова идентичност на търговеца на дребно
20. Позициониране на марката на търговеца на дребно
21. Позициониране на търговеца на дребно на база на предлагания асортимент.
22. Ценово позициониране на търговеца на дребно
23. Позициониране на търговците на дребно на база удобство за купувача
24. Позициониране на търговеца на дребно на база преживяванията в магазина
25. Комуникации на марката на търговеца на дребно
26. Други – по предложение на студентите

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР
1. Селскостопанска политика и позициониране на селскостопанските продукти на ЕЕП. Стандартизация и сертификация.
2. Евроинтеграционни процеси в сферата на пазарите на ЕЕП.
3. Икономически и валутен съюз - етап от изграждане на ЕЕП.
4. ЕЕП и стандартизацията, като фактор за позициониране на продуктите.
5. Митническата политика, митнически съюз и правно регулиране. Директиви, регламенти, споразумения и взаимодействие със Международни търговски организации.
6. Премахване на физическите, финансови и технически бариери - фактор за функциониране на ЕЕП.

7. Либерализация на стоковия, трудовия, капиталовия и пазара на услугите. Правно регулиране. Законова основа, споразумения и регламенти на ЕС.
8. Етапи в реализация на политиката за създаване на ЕЕП.
9. ЕЕП и ролята на между народните търговски организации, асоциации и съюзи.
10. Ролята Европейската Централна Банка. Европейска система на Централните банки на страните членки на ЕС.
11. Директиви и регламенти на ЕС (комисиите, парламента) по усъвършенствуване на механизмите в управлението на ЕЕП.
12. Приложение на информационните системи в управление на процесите на ЕЕП в сфератана фискалната, техническа и митническа система.
13. Внедряване БИМИС. Автоматизирано ослужване на митническите операции при поетапната икономическа, валутна, митнечиска и пазарна интеграция.
14. Автоматизиране на информационния контрол в Митническата дейност спазваща Европейските стандарти и преодоляване на корупцията, спекулата и престъпността в рамкита на ЕС и ЕЕП.
15. ЕЕП на капитали и единно Европейско финансово пространство. Световна финансова криза и ЕЕП.

ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИИ
Интернет маркетингови комуникации - предпоставка и фактор за разработване на успешна маркетингова стратегия.
Анализ и оценка на  www.imetonasaita.com.
Разработка и стартиране на уебсайт.
Разработване на корпоративен уеб сайт.
Разработване на продуктов уебсайт.
Разработване на промоционален уеб сайт.
Разработване на електронен магазин.
Разработка на дизайн на уеб сайт.
Навигация и функционалности на уебсайт.
Инструменти за анализ на уебсайт.
Популяризиране на уебсайта.
Системи за измерване на трафика и аудиторията на уебсайта (Google Analytics).
Интегриране на корпоративния уебсайт със социални медии.
Сайтовете за колективно пазаруване - ефективен инструмент на промотиране на продукт/бранд/организация.
Маркетинг в социалните медии (Social media marketing).
Разработване на маркетингови стратегии и тактики за социалните медии.
Комуникация в социалните медии.
Потребителското поведение в социалните мрежи Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn.
Поведенчески модели в социалните медии.
Анализ и оценка на Facebook профил.
Разработка на бизнес страница във Facebook.
Оптимизиране за Facebook и търсачки
Маркетингова стратегия за група във Facebook.
Създаване на събитие във Facebook.
Разработване на онлайн съдържание за социалните мрежи.
Рекламни кампании във Facebook.
Анализи и статистики във Facebook.
Промоционални игри във Facebook.
Разработване на приложения във Facebook.
Подходи за F-commerce.
Подготовка на уебсайта за социални медии и Facebook.
Социалният граф във Facebook.
Маркетингови стратегии и тактики за малък бизнес и присъствие в социалните мрежи.
Разработване и генериране на онлайн съдържание.
Маркетингова тактика на Facebook Бутон “Харесвам” (Like Button).
Маркетингови възможности и инструменти в Twitter.
Маркетингови възможности и инструменти в Google+.
Насоки за разработване на онлайн съдържание - текстове, снимки, видео, авторски права и корпоративно присъствие.
Етикет в социалните медии.
Планиране и провеждане на цялостни кампании в Web 2.0.
Метрики в социалните мрежи.
Web 2.0 и управление на кризи.
Измервания, измеримост и модели в социалните мрежи.
Маркетингови инструменти на Foursquare.
Маркетингови инструменти на YouTube.
Поведенческо таргетиране в Интернет.
Разработка на корпоративен блог.
Блог маркетинг (Blog marketing) - подходи за разработване на успешен блог.
Планиране и провеждане на банер кампании в Интернет.
Планиране и провеждане на имейл маркетинг (Email marketing).
Вирусен маркетинг (Viral marketing) - методи и подходи за провеждането му.
Оптимизация на уебсайта в търсачките (Search Engine Optimization).
Контекстната реклама в Интернет - работа с Google Adwords.
Създаване и оптимизация на целеви страници за рекламна кампания в Интернет.
Маркетингови инструменти за подбор на ключови думи за контекстна рекламна кампания и тяхното групиране.
Съставяне на рекламни текстове за контекстна рекламна кампания в Интернет.
Спонсорирано съдържание в Интернет.
Технологията RSS - маркетинг инструмент за разширяване на обхвата на организацията.
Методи и подходи на дигиталния PR.
Разработване на бранд в Интернет.
Изграждане на познаваемост на бранда (Brand Awareness).
Ангажиране на потребителя с бранда (Brand Engagement).
Ефективност на рекламна кампания в Интернет.
Афилиейт маркетинг (Affiliate marketing).
Интернет ценови модели.
Планиране и реализиране на Перформънс рекламна кампания в Интернет.
Планиране и реализиране на мобилна реклама.
Интернет рекламни форми и формати.
ATL и BTL комуникации в интернет.
CPM реклама.
CPC реклама.


ПОЛИТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ
Политически маркетинг и политически пазар – сходства и различия.
Психологически аспекти на политическия маркетинг.
Комуникационни техники при политическия маркетинг.
Политическата реклама.
Маркетингова концепция за подготовка и провеждане на предизборна кампания.
Формиране на предизборен политически имидж.
Маркетинг план на предизборна кампания.
Техники за създаване на  политически имидж.
Работа с медиите и медияпланиране на предизборна кампания.
Маркетингови стратегии и тактики в политиката.
Лидерството в политиката.
Характеристика на политическата класа в България.
Дефиниране на продукт в политиката.
PR-ът в политиката.
Дигитални маркетингови комуникации при провеждане на предизборна кампания.

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗБОР НА ОБЛАСТ, В КОЯТО ЩЕ СЕ РАЗРАБОТВА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА И НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

В края на последния семестър от обучението всеки студент подава заявление с две теми за областта, в която иска да разработи магистърска теза. Научните ръководители се определят от катедра 'Маркетинг"
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път, но коректно попълнени , темата приблизително !!!!