ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ ТЕЗИ

Правителствена социална отговорност-нова концепция в България въведена чрез проект по "Оперативна програма" на Югоизточна Европа
Особености на управлениетго и изпълнението на проекти по ОП за трансгранично сътрудничество България-Гърция за периода 2007/13 г. ЕС и Русия.
Търговско-икономическо сътрудничество на ЕС и Русия. Енергийната политика на Русия Бъдеща обща енергийна политика на ЕС и мястото на България в нея
Управлението на проекти като предпоставка за успеха на международнитге аутсорсинг проекти
Приложение на УП за целите на международния аутсорсинг
Управление на международен проект в лозаро-винарския сектор
Управление на международни проекти при внедряването на нови продукти на международните пазари по примера на Avon Panube Стандарти за добри практики в областта на управление на проекти
Структурни фондове и оперативна програма за Б-я - приоритери, механизми и начин на действие
Комуникацията като фактор при упрение на международни проекти
Проблемите при управление на проекти в сектор "Околна среда“ на примера на ИСПА и оперативна програма Околна среда
Планиране на проекти и нуждата от препланиране
Лидерство и управление на международни проекти
Упрение на проекти за международен аутсорсинг на примера на сектора на телекомуникационните услуги
Лидерство и управление на международни проекти Възможни проблеми при анализ, мониторинг и оценка на проекти по оперативна програма Околна среда 2007/13
Управление на комуникациите при работа по международен проект на примера на проекта за изграждане на Софийското метро
Управление на екипи при работа по международни проекти
Управление на човешките ресурси при работа по международни проекти
Управление на проекти в зелената икономика Финансови инструменти
Остойностявануе на проект за саниране на многофамилна сграда и повишаване енергийната ефективност
Остойностяване на проект на примера на конкретен отрасъл - строителство
Методологически аспекти при създаване на инвестиционни проекти в сферата на туризма при съфинансиране от международни програми на ЕС
Остойностяване на проект
Особености в управлението на проекти за въвеждането на онлайн продукт на българския пазар
Управление на международни проекти за аутсорсинг на примера на управление на проект за аутсорсинг на кредитен център на американската комп. Provident Funding в България
Лидерство и управление на проекти
Подобряване на процеса на набиране и подбор на персонал в ПИБ банка
Методика за разработване и оценка на проекти за устойчиво развитие
Възможности и проблеми по програма за развитие на селските райони 2007/13

Проф. Иван Георгиев
доц. Цветан Цветков

Теми за дипломни тези

Проф. Бистра Боева
Теми за дипломни тези
Проф. Марин Паунов
Теми за дипломни тези
доц. Васил Златев
Теми за дипломни тези
Проф. Маргарита Александрова
Теми за дипломни тези
Проф. Румен Брусарски
Теми за дипломни тези
Доц. Светла Бонева
Теми за дипломни тези
Доц. Иван Стойчев
Теми за дипломни тези
Доц. Светлана Александрова
Теми за дипломни тези
Проф. Лилия Каракашева
Теми за дипломни тези
Доц. Миланка Славова
Теми за дипломни тези
Проф. Веселка Павлова
Теми за дипломни тези