ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Проф. Бистра Боева

1. Съвременни тенденции в управлението на ТНК

2. Управлението на проекти в дейността на ТНК

3. Сравнителен анализ на модели на корпоративно управление

4. Управлението в международната конкурентноспособност на съвременните компании

5. Стратегии за навлизане на ТНК на пазарите на Централната и Източна Европа

6. Модели на партньорство между бизнеса и държавата в областта на експортната инженерингова дейност

7. Международната конкурентноспособност на България – предпоставка за навлизане на преки чужди инвестиции

8. Задграничните предприятия в дейността на българските компании

9. Културен фактор и поведение на потребителите за неорганизираните пазари

10. Управлението на проекти – предпоставки за успешно усвояване на ресурсите от присъединителните фондове на ЕС

11. Културен фактор и процесите на вземане на решения на равнище фирма