1. Теоретични основи на контролинга.
2. Контролинг на продуктовата структура.
3. Контролинг на снабдяването.
4. Контролинг на производството.
5. Контролинг на пласмента.
6. Контролинг на управленски и административни звена.
7. Контролинг на финансовия резултат.
8. Контролинг на ликвидността.>
9. Проблеми на финансовия контрол в процеса на Евроинтеграция.
10. Оценка на одитния риск при различните контролни органи.
11. Проблеми на технологията и организацията на данъчния контрол за системата или по отделни видове данъци.
12. Проблеми на технологията и организацията на контрола в социалното осигуряване (избор на конкретен обект или за системата като цяло).
13. Организация и технология на вътрешния одит.
14. Проблеми на одита в процеса на управление средствата на ЕС.
15. Методологически проблеми при осъществяване на одитната дейност.
16. Същност и управление на рисковете в търговските банки.
17. Одит на дейността на търговски банки
18. Характерни особености на регулирането на контрола в банковия сектор
19. Особености и развитие на банковия контрол в Европейския съюз
20. Системи за оценка на банковите рискове
21. Характерни особености и правомощия на органите на банковия надзор в България
22. Приложение на рейтингови системи за оценка на риска в дейността на търговските банки.
23. Същност и характеристика на банковия контрол.
24. Контрол върху кредитната политика на търговските банки .
25. Контрол върху поддържането на капиталовата адекватност на търговските банки.
26.Вътрешен контрол в търговските банки.
27. Същност и характеристика на контрола в капиталовите пазари.
28. Анализ, управление и контрол на рисковете в капиталовия пазар.
29.Характерни особености и правомощия на контролните органи в капиталовия пазар.
30. Контрол върху дейността на емитентите на ценни книжа.
31. Контрол върху дейността на инвестиционните посредници.
32. Контрол върху дейността на инвестиционните дружества.
33. Проблемите в контрола на банковите рискове, като предпоставка за възникването на глобалната финансова криза.
34. Контролът върху кредитния риск - инструмент за преодоляване на последиците от световната финансова криза.