ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Проф. Веселка Павлова

1. Изследване на еластичността на вноса на стоки и услуги от валутния курс

2. Изследване на еластичността на износа на стоки и услуги от валутния курс

3. Изследване на еластичността на външнотърговския стокообмен от валутния курс

4. Изследване влиянието на факторите, под въздействието на които се формира обменът на стокообмена на Р.България през периода 1997-2007 г.

5. Изследване на динамиката и сезонността на вноса и износа по основни стокови групи за периода 2000-2006г.

6. Изследване на динамиката и сезонността на вноса и износа по основни направления групи за периода 2000-2006г.