ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Проф. Марин Петров

1. Стратегии и политики за развитие на икономиката на знанието

2. Иновациите, високите технологии и глобализацията

3. Ролята на транснационалните компании /ТНК/ за глобализация на научноизследователската и развойна дейност /НИРД/ и иновациите

4. Тенденции и особености на международния технологически пазар

5. Нови насоки на научната и иновационна политика на Европейския съюз в контекста на Лисабонската стратегия на Съюза

6. Сравнителен анализ на научно-техническите потенциали на Европейския съюз, САЩ и Япония; сътрудничество и конкуренция

7. Модели на държавна политика за регулиране на изследователската и иновационна дейност в страните членки на Европейския съюз; съпоставяне на научната и иновационна политика на България с тези модели

8. Национална иновационна система и национална иновационна стратегия на България

9. Интегриране на България в европейското изследователско пространство

10. Иновации в големи фирми и малки и средни предприятия, сравнение на техните предимства /добра практика в чужбина и в България/

11. Инвестиции и иновационен процес във фирмата /проучване и анализ на практиката на българска фирма или чуждестранна/

12. Ролята на иновациите за повишаване на конкурентноспособността на производствените предприятия. Проучване и анализ на дейността на дадена фирма

13. Въздействие на иновациите върху управленската, производствената и пазарната дейност на фирмата. Проучване и анализ на практиката на дадена фирма

14. Маркетинг на иновациите на примера на определена фирма

15. Външни източници за финансиране на иновации във фирмата – рисков капитал, различни фондове, в т.ч. структурните фондове на ЕС, европейски и други международни програми

16. Публично-частното партньорство в областта на иновационната дейност на фирмата. Форми и механизми на взаимодействието между фирмите, научните и вузовски организации

17. Фактори и бариери, затрудняващи иновационната дейност на фирмите и пътища за тяхното преодоляване. Проучване и анализ на дейност на фирми

18. Практика, форми и методи на защита на интелектуалната собственост

19. Нови структури и форми на иновационна и технологична дейност /научни и технологични паркове, бизнес иновационни центрове, бизнес инкубатори, европейски иновационни центрове и др./. Проучване и анализ на чуждестранен и български опит

20. Иновации – продукт – пазарна реализация /проучване и анализ на опита на определена фирма – българска или чуждестранна/

21. Използване на информационните и комуникационните технологии за иновации в българските предприятия

22. Внедряване и развитие на иновации в сферата на услугите /Дипломантът си избира съответна сфера на услуги, като я проучва и анализира иновационното състояние/