1. Функции и задачи на банковото счетоводство при пазарната икономика.
2. Счетоводни стандарти и развитие на банковото счетоводство.
3. Банките при пазарната икономика и роля на счетоводството.
4. Отношенията на банките с предприятията и проблеми на счетоводно-информационното им осигуряване.
5. Развитие на междубанковите отношения и задачи на счетоводството.
6. Нови моменти в организацията и изпълнението на ДБ и задачи на бюджетното счетоводството.
7. Сметкоплан на бюджетните предприятия - характеристика, съдържание и структура.
8. Актуални проблеми на предмета на счетоводството и развитие на банковото счетоводство.
9. Методологични и организационни проблеми на счетоводството в банките.
10. Документирането в счетоводството на банките.
11. Счетоводен баланс на банките.
12. Счетоводен баланс на бюджетните предприятия.
13. Отчет за приходите и разходите на банките.
14. Отчет за приходите и разходите на бюджетните предприятия.
15. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите в застрахователните предприятия.
16. Общи положения за изготвяне и представяне на счетоводни отчети.
17. Нови задачи и изисквания пред счетоводните кадри във финансовите предприятия /банки, бюджетни предприятия и др./
18. Съставяне на годишни финансови отчети във финансовите предприятия.
19. Автоматизацията на финансово-счетоводната дейност във финансовото предприятие.
20. Прилагане на международните счетоводни стандарти в банките.
21. Функции на счетоводството в банките /или бюджетните предприятия/.
22. Отчитане на емисионните операции.
23. Отчитане на касовите операции.
24. Отчитане на разплащанията между предприятията.
25. Особености в отчитането на сметните отношения с чужбина.
26. Отчитане на кредитирането на предприятията.
27. Отчитане на кредитирането на населението.
28. Проблеми на счетоводното отчитане при международното кредитиране.
29. Проблеми при отчитането на депозитите и влоговете в банките.
30. Формиране и отчитане на резервите в банаката.
31. Същност и отчитане на капитала на банките.
32. Собствен капитал на банките и неговото счетоводно отчитане.
33. Привлечен капитал на банките и неговото счетоводно отчитане.
34. Отчитане на касовото изпълнение на бюджета в банките.
35. Отчитане на разходите в банките.
36. Отчитане на приходите в банките.
37. Отчитане на финансовия резултат в банките.
38. Ценни книжа и проблеми на счетоводното им отчитане.
39. Отчитане изпълнението на местните бюджети.
40. Отчитане изпълнението на държавния бюджет /републиканския бюджет/.
41. Отчитане дейността на бюджетните предприятия /БП/.
42. Отчитане на приходите и паричните средства в БП.
43. Отчитане на разходите и паричните средства в БП.
44. Особености в отчитането на материалните активи в БП.
45. Отчитане на разчетите с персонала във финансовите предприятия.
46. Анализ на дейността на банките.
47. Анализ на дейността на БП.
48. Възможности за използване на счетоводната информация при анализа на дейността на финансовото предприятие.
49. Вътрешен финансов контрол във финансовото предприятие.
50. Анализ на условията за конвертируемост на лева и определяне на валутния курс от международния пазар /предпоставки, условия и изисквания/.
51. Годишно счетоводно приключване - заключителен етап на процеса на счетоводното отчитане на банките.
52. Счетоводно отчитане на разчетите на търговските банки с националната банка.
53. Анализ на ликвидността на банките.
54. Счетоводно-информационно интерпретиране на ценните книжа в банките.
55. Годишно счетоводно приключване в бюджетното предприятие.
56. Акредитивът като форма на разплащане и счетоводното му отчитане в банките.
57. Счетоводно отчитане на краткосрочното кредитиране на предприятията.
58. Форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане.
59. Проблеми на дългосрочното кредитиране на предприятията и неговото счетоводно отчитане.
60. Счетоводно отчитане на разчетите в банките.
61. Анализ на капиталовата адекватност на банките.
62. Оценка, класификация и отчитане на рисковите експозиции и провизиите в банките.
63. Финансови отчети на банките /други финансови предприятия/ - изготвяне, одитиране и представяне.
64. Анализ на финансовите отчети на банките /други финансови предприятия/.
65. МСС-21 Ефекти от промените на обменните курсове.
66. Оповестявания в счетовдните отчети на банки и сходни финансови институции.
67. МСС-39 Финасови инструменти: признаване и оценяване .
68. МСС - 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионни доходи.
69. МСФО-4 Застрахователни договори.
70. МСФО-7 Финансови инструменти: оповестяване
71. Организация, методология и методика на отчитане на собствения капитал на акционерно дружество.
72. Теоретико-методологични аспекти на калкулирането на себестойността на услугите.
73. ДДС – същност и отчитане.
74. Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет.
75. Организация, методология и методика за отчитане разходите за дейността.
76. Счетоводен баланс във финансовото счетоводство.
77. Организация, методология и методика на отчитане на ДМА.
78. Отчитане на ДМА.
79. Годишен финансов отчет и годишно счетоводно приключване на бюджетно предприятие.
80. Теоретико-методологични аспекти на бюджетирането и бюджетния контрол.
81. Отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия.
82. Счетоводно отчитане на лизинговите договори на предприятието.
83. Консолидирани финансови отчети съгласно международните стандарти за финансови отчети.

Примерни теми на магистърски тези по счетоводство, стандартизация и анализ в Публичния сектор
с научен ръководител проф. д-р Даниела Фесчиян

Настоящите тези са примерни и не обхващат всички възможности. Дипломантите могат да разработват магистърски тези и по теми извън списъка след съгласуване с научния ръководител.
1. Организация и методология на счетоводство в публичния сектор.
2. Проблеми в нормативното регламентиране на счетоводство в публичния сектор.
3. Стандартизация на счетоводството в публичния сектор.
4. МССПС - перспективи за прилагането им в България.
5. Адапитиране на счетоводството в публичния сектор към концептуалната рамка на МССПС.
6. Организация и методология на отчитането на ДМА в ППС.
7. Организация и методология а отчитането на нематериалните активи в ППС.
8. Организация и методология на отчитането на материалните запаси в ППС.
9. Организация и методология на отчитането на разчетите в ППС.
10 Организация и методология на отчитането на паричните средства и инвестициите в ППС.
11. Организация и методология на отчитането на разходите в ППС.
12. Организация и методология на отчитането на приходите в ППС.
13. Годишно счетоводно приключване и  финансови отчети в ППС.
14. Стандартизиран подход за отчитане на ДМА  в ППС.
15. Изготвяне на финансовите отчети на ППС в условията на МССПС.
16. Анализ на финансовите отчети на ППС.
17. Анализ на ефективността от използване на инфраструктурните обекти в ППС.
18. Анализ на ДМА в ППС.
19. Финансово счетоводен анализ на приходите, разходите и ефективността в ППС.
20.  Повишаване на ефективността от анализа  на финансовите отчети  в ППС към изискванията на МССПС .