ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Проф. Динко Динков

1. Югоизточна Европа в стратегията на разширение на Европейския съюз

2. Ефектът от присъединяването на България към Европейския съюз върху конкретни отрасли на националната икономика

3. Последици от присъединяването на България към Европейския съюз за позициите й в многостранни механизми за регулиране на МИО

4. Лисабонската стратегия на Европейския съюз като предизвикателство пред България

5. Отношенията на България с "новите съседи" на Европейския съюз

6. Централноевропейската зона за свободна търговия след петото решение на Европейския съюз

7. Интеграционните процеси в Европейския съюз като фактор за развитието на "нов регионализъм"

8. Интеграционните процеси и принципът на най-облагодетелстваната нация в МИО