ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Доц. Божана Неделчева

1. Правно положение на траннационалните корпорации

2. Договор за международното търговско представителство

3. Правна защита на конкуренцията

4. Търговски аспекти на интелектуалната собственост

5. Договор за международна продажба

6. Същност и видове външноикономически договори за лизинг

7. Договор за международен превоз

8. Договор за морски превоз на товари

9. Външноикономически лицензионен договор

10. Външноикономически договор за франчайзинг

11. Правна закрила на инвестициите

12. Международен търговски арбитраж

13. Договор за промишлен обект

14. Правно положение на автомобилния превозвач

15. Хармонизиране на банковото законодателство с това на ЕС

16. Хармонизиране на българското право с правото на ЕС по отношение правната защита на конкуренцията

17. Правно положение на световната търговска организация